कार्यपालिका तथा गाउँसभा का निर्णयहरु

निर्णयहरु

निति तथा कार्यक्रम घाेषणा कार्यक्रमका केही तस्बिरहरु ।