कार्यपालिका तथा गाउँसभा का निर्णयहरु

निर्णयहरु

मिति : २०७५।०९।१८ गते समिक्षा बैठकमा सहभागी हुन का लागी यहाँहरु सम्पूर्ण हादिक अनुराेध गदछाै ।

आर्थिक वर्ष: