FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

यस डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका सबैनिर्देशिकाहरुको सुचिहरु ।

१‍‍. विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन निर्देशिका
२. गाउँपालिका वाट गरीने वजार अुनुगमन निर्देशिका
३. महिला तथा बालबालिका बिशेष कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५
४. एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७५