FAQs Complain Problems

प्रश्न: गाउँपालिका बाट प्राप्त हुने सेवा सुबिधा लिने प्रक्रिया के हो?

१) निवेदन दर्ता गर्ने ।

२) तोक लगाउने ।

३) सम्बन्धित शाखाले दर्ता गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने I