FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यकंम तर्जमा समितिको कार्यसचालन कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 05/26/2022 - 16:19 PDF icon डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यकंम तर्जमा समितिको कार्यसचालन कार्यविधि २०७८.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसचालन कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 05/26/2022 - 16:18 PDF icon डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसचालन कार्यविधि २०७८.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिका विपद व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी -2078 ७८-७९ 05/26/2022 - 16:18 PDF icon डुङ्गेश्वर गाउँपालिका विपद व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी -2078.pdf
जलस्रोत कार्यविधि -2078 ७८-७९ 05/26/2022 - 16:16 PDF icon जलस्रोत कार्यविधि -2078.pdf
जलसोत ऐन -2078 ७८-७९ 05/26/2022 - 16:15 PDF icon जलसोत ऐन -2078.pdf
असहाय एकल पुरुषलाई सुरक्षा वापत भत्ता वितरण कार्यविधी-2077 ७७/७८ 05/26/2022 - 16:01 PDF icon असहाय एकल पुरुषलाई सुरक्षा वापत भत्ता वितरण कार्यविधी-2077.pdf
आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि -2076 ७६/७७ 05/26/2022 - 15:58 PDF icon आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि -2076.pdf
स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन) कार्यविधी -2077 ७७/७८ 05/26/2022 - 15:55 PDF icon स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन) कार्यविधी -2077.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा ऐन२०७७ ७७/७८ 05/26/2022 - 15:52 PDF icon डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा ऐन२०७७.pdf
सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/26/2022 - 15:51 PDF icon सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन कार्यविधि २०७७.pdf

Pages