FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
डुङ्गेश्वर गाउपालिका गाउ कार्यपालिकाको कार्यालय, दैलेख विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 07/22/2019 - 19:49 PDF icon डुङेश्वर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६.pdf
डुङ्गेश्वर गाउपालिका गाउ कार्यपालिकाको कार्यालय,दैलेख आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/22/2019 - 19:45 PDF icon डुङ्गेश्रवर गाउँपालिका आर्थिक ऐनको २०७६.pdf
आर्थिक बिकास समितिको विनियमावली–२०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:26 PDF icon 37 आर्थिक बिकास समितिको विनियमावली–२०७५.pdf
टोल विकास संस्था सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:25 PDF icon 36 टोल विकास संस्था सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका–२०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५. ७४/७५ 03/22/2019 - 14:24 PDF icon 35 डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:23 PDF icon 34 डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधि–२०७५.pdf
खानेपानी, सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:21 PDF icon 33 खानेपानी, सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गाउंपालिका कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:20 PDF icon 32 डुङ्गेश्वर गाउंपालिका कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७५.pdf
आकश्मिक कोष संचालन कार्याविधी २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:18 PDF icon 31 आकश्मिक कोष संचालन कार्याविधी २०७५.pdf
“घ” वर्ग को निर्माण ब्यवसाहिक ईजाजतपत्र सम्बन्धि ऐन–२०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:16 PDF icon 30 “घ” वर्ग को निर्माण ब्यवशायी ईजाजतपत्र सम्बन्धि ऐन–२०७५.pdf

Pages