FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
यस डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका सबैनिर्देशिकाहरुको सुचिहरु । ७६/७७ 11/20/2019 - 14:33
यस डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका सबै कार्यविधिहरुको सुचिहरु । ७६/७७ 11/20/2019 - 14:26
यस डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका सबै नियमावलीहरुको सुचिहरु । ७६/७७ 11/20/2019 - 14:08
यस गाउँपालिकाका सबै ऐनहरुकाे सुचि ७६/७७ 11/20/2019 - 13:18
डुङ्गेश्वर गाउपालिका गाउ कार्यपालिकाको कार्यालय, दैलेख विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 07/22/2019 - 19:49 PDF icon डुङेश्वर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६.pdf
डुङ्गेश्वर गाउपालिका गाउ कार्यपालिकाको कार्यालय,दैलेख आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/22/2019 - 19:45 PDF icon डुङ्गेश्रवर गाउँपालिका आर्थिक ऐनको २०७६.pdf
आर्थिक बिकास समितिको विनियमावली–२०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:26 PDF icon 37 आर्थिक बिकास समितिको विनियमावली–२०७५.pdf
टोल विकास संस्था सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:25 PDF icon 36 टोल विकास संस्था सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका–२०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५. ७४/७५ 03/22/2019 - 14:24 PDF icon 35 डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:23 PDF icon 34 डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधि–२०७५.pdf

Pages