FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
डुङ्गेश्रवर गाउँपालिका] आर्थिक ऐन - २०७८ ७८-७९ 09/13/2021 - 18:06 PDF icon डुङ्गेश्रवर गाउँपालिका आर्थिक ऐनको २०७८.pdf
विनियाेजित एेन २०७७ ७७/७८ 09/02/2020 - 13:58 PDF icon डुङेश्वर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, 2077-converted.pdf
आथिक एेन २०७७ ७७/७८ 09/02/2020 - 13:55 PDF icon डुङ्गेश्रवर गाउँपालिका आर्थिक ऐनको २०७७-converted.pdf
यस डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका सबैनिर्देशिकाहरुको सुचिहरु । ७६/७७ 11/20/2019 - 14:33
यस डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका सबै कार्यविधिहरुको सुचिहरु । ७६/७७ 11/20/2019 - 14:26
यस डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका सबै नियमावलीहरुको सुचिहरु । ७६/७७ 11/20/2019 - 14:08
यस गाउँपालिकाका सबै ऐनहरुकाे सुचि ७६/७७ 11/20/2019 - 13:18
डुङ्गेश्वर गाउपालिका गाउ कार्यपालिकाको कार्यालय, दैलेख विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 07/22/2019 - 19:49 PDF icon डुङेश्वर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६.pdf
डुङ्गेश्वर गाउपालिका गाउ कार्यपालिकाको कार्यालय,दैलेख आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/22/2019 - 19:45 PDF icon डुङ्गेश्रवर गाउँपालिका आर्थिक ऐनको २०७६.pdf
आर्थिक बिकास समितिको विनियमावली–२०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:26 PDF icon 37 आर्थिक बिकास समितिको विनियमावली–२०७५.pdf

Pages