FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि–२०७४ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:15 PDF icon 29 डुंगेश्वर गांउपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि–२०७४.pdf
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी दरवन्दी मिलान तथा विद्यालय घटाउने थप्ने कार्यविधी २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:12 PDF icon 28 सा. वि. शिक्षक तथा कर्मचारी दरवन्दी मिलान तथा विद्यालय घटाउने थप्ने कार्यविधी २०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँ कार्यपालिका का विनियोजन ऐन २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:09 PDF icon 27 डुंगेश्वर गाउँ कार्यपालिका का विनियोजन ऐन २०७५.pdf
डुङ्गेश्वर राजपत्रप्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधिी २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:07 PDF icon 26 डुङ्गेश्वर राजपत्रप्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधिी २०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गांउपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:06 PDF icon 25न्यायिक समिति कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका व्यवस्था ऐन २०७५.pdf
विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 13:59 PDF icon 23 विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिका सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 03/22/2019 - 13:44 PDF icon 20 डुङ्गेश्वर गाउँपालिका सहकारी ऐन २०७४.pdf
शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 03/22/2019 - 13:43 PDF icon 19 शिक्षा ऐन २०७४.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँ कार्यपालिका को आर्थिक ऐन २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 13:39 PDF icon 18 डुङ्गेश्वर गाउँ कार्यपालिका को आर्थिक ऐन २०७५.pdf
कार्यपालिका समिति उपसमिति गठन सम्वन्धी कार्यविधी, २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 13:34 PDF icon 17 कार्यपालिका समिति उपसमिति गठन सम्वन्धी कार्यविधी, २०७५.pdf

Pages