FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि ७७/७८ 05/26/2022 - 15:50 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका.pdf
सहाय एकल पुरुष भत्ता वितरण कार्यविधी-2077 ७७/७८ 05/26/2022 - 15:48 PDF icon सहाय एकल पुरुष भत्ता वितरण कार्यविधी-2077.pdf
डुङेश्वर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन - २०७८ ७८-७९ 09/13/2021 - 18:07 PDF icon डुङेश्वर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, 2078.pdf
डुङ्गेश्रवर गाउँपालिका] आर्थिक ऐन - २०७८ ७८-७९ 09/13/2021 - 18:06 PDF icon डुङ्गेश्रवर गाउँपालिका आर्थिक ऐनको २०७८.pdf
विनियाेजित एेन २०७७ ७७/७८ 09/02/2020 - 13:58 PDF icon डुङेश्वर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, 2077-converted.pdf
आथिक एेन २०७७ ७७/७८ 09/02/2020 - 13:55 PDF icon डुङ्गेश्रवर गाउँपालिका आर्थिक ऐनको २०७७-converted.pdf
यस डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका सबैनिर्देशिकाहरुको सुचिहरु । ७६/७७ 11/20/2019 - 14:33
यस डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका सबै कार्यविधिहरुको सुचिहरु । ७६/७७ 11/20/2019 - 14:26
यस डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका सबै नियमावलीहरुको सुचिहरु । ७६/७७ 11/20/2019 - 14:08
यस गाउँपालिकाका सबै ऐनहरुकाे सुचि ७६/७७ 11/20/2019 - 13:18

Pages