FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
डुङ्गेश्वर गाउँपालिको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमितगर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 03/22/2019 - 12:38 PDF icon 6 डुङ्गेश्वर गाउँपालिको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमितगर्ने) ऐन, २०७४.pdf
कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धि विनियमावली–२०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 12:36 PDF icon 5 कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धि विनियमावली–२०७५.pdf
एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन –२०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 12:29 PDF icon 4 एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन –२०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गाउंपालिका कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ ७४/७५ 03/22/2019 - 12:27 PDF icon 3. डु. गा. कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 03/22/2019 - 12:07 PDF icon २ डुङ्गेश्वर गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
"घ" वर्गके निर्माण व्यवसाहिक र्इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/22/2019 - 12:05 PDF icon १.घ वर्गके निर्माण व्यवसाहिक र्इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
कार्यपालीकाका निर्णयहरु ७५/७६ 09/15/2018 - 14:15 PDF icon कार्यपालिकाका निर्णयहरु.pdf

Pages